Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány - Digitális Jólét

"A DIGITÁLIS JÓLÉT ELŐSEGÍTÉSE KOMLÓN ÉS KÖRNYÉKÉN" PROJEKT

TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN

GINOP-3.3.3-17-2017-00003

„A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” projekt

Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány

 

A projekt rövid összefoglalása

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány GINOP-3.3.3-17 konstrukcióhoz kapcsolódó „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” elnevezésű 12 hónap időtartamra tervezett projektje Komlón és a környékén található 8 településen valósul meg a digitális alapkészségekkel, a digitális eszközök, az internethasználat személyes tapasztalatával nem rendelkező, főként 45 év feletti, álláskereső vagy kistelepüléseken élő célcsoportok számára, összesen 6.300 személy elérésével. A projekt kiemelt célja ezen csoportok motiválása és támogatása, mentorálása annak érdekében, hogy körökben a digitális online eszközök és az internet használata minél jobban elterjedjen elsősorban az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése érdekében, továbbá az online információszerzés és egyéb online szolgáltatások (pl. internetes vásárlás, online közösségi szolgáltatások stb.) igénybevétele érdekében. Ezt a célt elsősorban a személyes meggyőzés eszközeivel, pl. kitelepüléseken, rendezvényeken, fórumokon, bemutatókon, oktatási programokon – történő találkozások (tervezetten összesen 12 alkalom) révén, a családi, baráti, ismerősi kapcsolatok bevonásával, hatékony kampány-, marketing- és kommunikációs eszközök alkalmazásával kívánjuk elérni.

 

A projekt időtartama

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a GINOP-3.3.3-17 konstrukció kapcsán tervezett „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” elnevezésű projektjét 12 hónap időtartamban, tervezetten 2018. 06. 01. és 2019. 06. 01. között kívánja megvalósítani.

 

A projekt területi hatóköre

A projekt Komlón, valamint 8 környező településen (a Komlói járásban) valósul meg. Komló város kivételével valamennyi település 5.000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. Az alábbi települések jelentik a projekt tervezett területi hatókörét:

Komló, Szászvár, Máza, Magyarszék, Mánfa, Magyaregregy, Egyházaskozár, Bikal és Magyarhertelend

 

A projekt célcsoportja, ill. elérésük és bevonásuk módszerei

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a GINOP-3.3.3-17 konstrukció kapcsán tervezett „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” elnevezésű projektjét Komlón és a környékén található 8 település vonatkozásában az ott élő, digitális alapkompetenciákkal nem rendelkező felnőtt lakosság – mint fő célcsoport - számára kívánja megvalósítani. A digitális alapkompetenciákkal nem rendelkező felnőtt lakosság körében különösen az alábbi részcélcsoportok bevonását tervezi a projektben:

 • 45 év felettiek,
 • vidéken élők,
 • álláskeresők,

A fenti fő célcsoport (digitális alapkompetenciákkal nem rendelkező felnőtt lakosság), ill. a felsorolt kiemelt részcélcsoportok (45 év felettiek, vidéken élők, álláskeresők) közül is leginkább azokra személyekre fókuszál a projekt, ill. ad lehetőséget a projekt keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások kapcsán a projekt, akikben megvan, vagy a megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság az internet, ill. a digitális online eszközök kipróbálására, használatára.

A projekt célcsoportjára – az eddigi kutatások szerint – általában jellemző, hogy a digitális alapkészségekkel nem rendelkezők nagy hányada munkanélküli vagy inaktív, alacsony jövedelmi szinttel rendelkezik, illetve alacsony végzettségű vagy képesítés nélküli, valamint – természetes módon – az idősebb generációk köréből kerül ki. Gyakran kapcsolati hálójuk (családi, baráti, ismerősi stb. kapcsolatrendszerük) sem elég erős ahhoz, hogy élethelyzetük javításához megfelelő motivációs bázissal rendelkezzenek. Ehhez kapcsolódik a kistelepüléseken élők földrajzi és/vagy infrastrukturális hátránya is. Ha a felsorolt hátrányok esetleg halmozottan jelentkeznek, akkor valóban nehéz kitörni a hátrányos helyzet csapdájából.

A digitális alapkészségek hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét, ráadásul éppen azok a rétegek a leginkább elutasítóak az internet használatával és infokommunikációs képzések igénybevételével kapcsolatban, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. A digitális írástudás hiánya tehát már önmagában is versenyhátrányt jelent és döntő mértékben hozzájárul a hátrányos helyzet konzerválásához, hosszabb távon pedig elmélyítéséhez.

A helyi közösségekre és szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és a célcsoport tagok élethelyzetét is figyelembe vevő motivációs projekt a célcsoport elérésére és bevonására elsősorban az olyan személyes/közvetlen interakciókat (pl. a digitális online eszközök és az internet kipróbálását, a meggyőzést, motiválást, a segítségnyújtást, mentorálást stb.) tartja a legmegfelelőbbnek, amelyek az internet iránt egyáltalán nem érdeklődők figyelmét is felkeltik, és jellemző élethelyzetekben jelenthetnek támogatást:

 • lakossági szociális pályázatok (pl. Otthon Melege Program, Erzsébet Program stb.)
 • olyan szolgáltatások, amelyek esetében már nincs szükség a személyes jelenlétre, s ez által költség- és időmegtakarítást jelenthetnek (pl. elektronikus közigazgatás, elektronikus kereskedelem stb.).
 • álláskeresés/munkakeresés támogatása (online álláshirdetések, munkaügyi központok weboldalai, távmunka lehetősége stb.);
 • pénzkereseti lehetőségek (pl. apróhirdetési és aukciós oldalak stb.);
 • távolabb lévő/élő családtagokkal való kapcsolattartás (pl. e-mail, chat, Facebook, Skype, felhő-alapú szolgáltatások, fényképek megosztása stb.)
 • kedvezményes vásárlási, megtakarítási lehetőségek (pl. aukciós oldalak, internetes áruházak/webshopok stb.);
 • társkeresés (randi oldalak, chatszobák stb.);
 • online média lehetőségei (pl. online televíziós tartalmak, internetes rádiók, zeneletöltők, videó megosztó oldalak stb.);
 • hobbi és a szabadidő eltöltése az érdeklődési körhöz kapcsolódóan (pl. közösségi oldalak, szakmai közösségek stb.);

A célcsoport elérését, bevonását és motiválását – a projekt keretében alkalmazott komplex marketing- és kampányeszközök körét kiegészítve – a potenciális célcsoporttagok családi, baráti és ismerősi kapcsolatainak mozgósítása, valamint a partnerség is segítheti. A partnerség alapvetően azokat a szervezeteket jelenti, melyek az adott településen/térségben a célcsoport toborzása, és a célcsoporttagokkal való kapcsolattartás vonatkozásában fontosak, továbbá a lakosság életminőségének javításában, a digitális jólét megteremtésének elősegítésében érdekeltek.

Ezek – többek között - az alábbiak lehetnek:

 • települési önkormányzatok és polgármesteri hivatalaik, körjegyzőségek,
 • a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (a komlói munkaügyi központ),
 • család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok,
 • IKTSZ-t működtető szervezetek (pl. Bikal, Magyarszék, Szászvár településeken, ahol közösségi internet szolgáltatás is létezik),
 • helyi civil szervezetek (pl. nyugdíjas egyesületek) és karitatív szervezetek (pl. Ökumenikus Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Katolikus Caritas, Máltai Szeretetszolgálat stb.),
 • helyi munkaadók (közszféra szervezetek, ill. cégek/vállalkozások),
 • oktatási intézmények,
 • nyugdíjas otthonok, gondozási központok stb.

Minden olyan partnerre számítunk, amelyik a projekt céljaival, törekvéseivel és módszereivel azonosulni tud, ill. a célcsoport elérésében, motiválásában közreműködhet.

A projekt megvalósítása során a helyi lakosság igényei köré szerveződő saját fejlesztésű, innovatív programelemek mellett remélhetőleg egy olyan központilag létrehozott, illetve más projektmegvalósítók által a központi tudásbázisba feltöltött eszközkészlet elemeire is támaszkodhatunk, melynek a központi koordinációra és módszertani támogatásra a GINOP-3.3.2-16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” konstrukció keretében kerül sor.

Az új kihívásoknak megfelelően a projektben nagy hangsúlyt kap a személyre szabott, egy-egy részcélcsoport specifikus igényeire épülő megközelítés kialakítása az e-közigazgatási, e-kereskedelmi, e-egészségügyi és fogyasztóvédelmi szolgáltatások használatához is nélkülözhetetlen digitális kompetenciák fejlesztése érdekében.

 

A projekt tevékenységei

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a GINOP-3.3.3-17 konstrukció kapcsán tervezett „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” elnevezésű projektje vonatkozásában az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalja a Felhívás 3.1. pontja alapján:

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:

Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:

 • Rendezvények és kitelepülések szervezése
 • Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések, stb.)

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

 • Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatárs biztosítása 1 fő projektmenedzsment tag foglalkoztatása révén

 

B) A projekt szakmai és operatív végrehajtásához kapcsolódóan:

 • A projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzése (tablet, laptop, projektor, mobil stick, stb.)

 

C) A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:

Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:

 • Helyi programok, motivációs kampányok lebonyolítása
 • Helyi PR és érzékenyítő tevékenység
 • Lakossági fórumok szervezése
 • Helyi szervezetek rendezvényein való részvétel, bemutatók, prezentációk, demonstrációk megtartása, stand felállítása
 • Honlap-fejlesztés, közösségi oldalakon való megjelenés kialakítása és fenntartása
 • Tematikus együttműködések kiépítése más szervezetekkel
 • Térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok lebonyolítása
 • Helyi sajtómegjelenések (szakmai tartalom, interjú, vélemény cikk stb.)

 

A projekt tevékenységeinek ütemezése

„A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” projekt megvalósítása 12 hónapon keresztül zajlik, az alábbi tervezett szakmai tartalommal és ütemezéssel:

 

A) Projektindító szakasz (1 hónap – 2018. 06. 01. és 2017. 06. 30. között)

 • A Támogatási szerződés/Támogatói Okirat megkötése/rendelkezésre állása (lehetőleg a projektkezdés időpontjáig).
 • A projektstáb (projektmenedzsment, szakmai megvalósítók stb.) kiválasztása/felállítása, ezzel összefüggésben munkaszerződések és megbízási szerződések elkészítése, megkötése, a stábtagok foglalkoztatása.
 • A projektstáb felkészítése a projekt lebonyolítására, az elvégzendő feladatok, szerepkörök, felelősségi szintek, a célok elérését biztosító tevékenységek meghatározása.
 • Tematikus együttműködések kiépítése más szervezetekkel, a helyi (a projekt célterületét jelentő 9 településen tevékenykedő) együttműködő partnerek megkeresése, részletes tájékoztatása a projekttevékenységekről és a projekt vállalásairól, ill. az együttműködő partnerek vállalásainak konkretizálása.
 • Együttműködési megállapodások megkötése a partnerség tagjaival.  
 • A szakmai és egyéb (pl. technikai, infrastrukturális) háttér biztosításával kapcsolatos szerződések megkötése.
 • Eszközbeszerzés lebonyolítása.
 • A projekt szakmai tevékenységeire – elsősorban a tematikus helyi rendezvényekre (falunapokra, klubokra, kulturális eseményekre, versenyekre, egyházi eseményekre, nyílt napokra, előadásokra, prezentációkra, beszélgetésekre), továbbá a kitelepülésekre, motivációs kampányokra, lakossági fórumokra, helyi szervezetek rendezvényeire, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programokra, helyi PR és érzékenyítő tevékenységre stb. – vonatkozó ütemezés aktualizálása a bevont célcsoport igényeinek és szükségleteinek figyelembe vételével, az együttműködő partnerek bevonásával.
 • A részletes projektdokumentáció kidolgozása, alkalmazásának megkezdése.
 • A célcsoport elérésének, toborzásának és projektbe vonásának megkezdése, a bevont célcsoporttagokkal kapcsolatos dokumentáció vezetése (a 2011. évi CXII. törvény betartása mellett stb.).
 • Az együttműködő partnerek, egyéb szervezetek által felajánlott/vállalt feladatok keretében önkéntesek toborzása és kiválasztása, feladataik meghatározása, bevonásuk a projekt folyamataiba.
 • A tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység előzetes szervezése.
 • Honlap-fejlesztés, közösségi oldalakon való megjelenés kialakítása és fenntartása, valamint a helyi sajtómegjelenések (szakmai tartalom, interjú, vélemény cikk stb.), az offline és online marketing, a médiakampány és a kapcsolódó kommunikációs tevékenységek előkészítése és megvalósításának elindítása.
 • A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása (pl. a „C” típusú tájékoztató tábla kihelyezése a megvalósítási helyszínen, fotódokumentáció készítése a projekt tevékenységeiről, eseményeiről, a honlap/alhonlap, ill. a TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó szöveges és képi tartalommal).
 • A kötelező vállalások teljesítése, ill. a vállalt horizontális szempontok figyelembe vétele, elveinek betartása.

 

B) Megvalósítási szakasz (10 hónap – 2018. 07. 01. és 2019. 04. 30. között)

 • A projektstáb (projektmenedzsment, szakmai megvalósítók, önkéntesek stb.) foglalkoztatása.
 • A projekttevékenységek folyamatos szervezése, koordinálása, infrastrukturális feltételeinek biztosítása.
 • Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés, ill. a feladatok aktualizálása az együttműködő partnerszervezetekkel (főként pl. a települési önkormányzatokkal, a megvalósítás helyszínét biztosító helyi szervezetekkel).
 • A projektdokumentáció folyamatos használata, aktualizálása, az időközben szükséges módosítások elvégzése.
 • Rendszeres (legalább havi 1 alkalommal történő) projektstáb ülések szervezése és lebonyolítása, beszámoló az elvégzett és folyamatban lévő tevékenységekről, ill. a további feladatok/tevékenységek számba vétele, az erre vonatkozó rövid- és középtávú cselekvési terv kidolgozása.
 • Honlap-fejlesztés, közösségi oldalakon való megjelenés kialakítása és fenntartása, valamint a helyi sajtómegjelenések (szakmai tartalom, interjú, vélemény cikk stb.), az offline és online marketing, a médiakampány és a kapcsolódó kommunikációs tevékenységek folyamatos megvalósítása.
 • A célcsoport folyamatos toborzása és bevonása az adott településre szervezett projekteseményt megelőzően, ill. a projektesemény idején is Komlón és a 8 környező település vonatkozásában, a kiválasztott célcsoporti személyekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése (a 2011. évi CXII. törvény betartása mellett).
 • A tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység lebonyolítása (az adott alkalommal kb. 6-8 óra időtartamban, az adott településen esetenként akár több helyszínen és/vagy egy időben, egymással párhuzamosan megvalósuló programelemek révén).
 • A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása (pl. a „C” típusú tájékoztató tábla kihelyezése a megvalósítási helyszínen, fotódokumentáció készítése a projekt tevékenységeiről, eseményeiről, a honlap/alhonlap, ill. a TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó szöveges és képi tartalommal).
 • A kötelező vállalások teljesítése, ill. a vállalt horizontális szempontok figyelembe vétele, elveinek betartása.

 

C) Projektzáró szakasz (1 hónap – 2018. 05. 01. és 2018. 06. 01. között)

 • A projektstáb (projektmenedzsment, szakmai megvalósítók, önkéntesek stb.) foglalkoztatása.
 • A projekttevékenységek folyamatos szervezése, koordinálása, infrastrukturális feltételeinek biztosítása.
 • Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés, ill. a feladatok aktualizálása az együttműködő partnerszervezetekkel.
 • A projektdokumentáció folyamatos használata, aktualizálása, az időközben szükséges módosítások elvégzése.
 • Projektstáb ülés szervezése és lebonyolítása, beszámoló az elvégzett és folyamatban lévő tevékenységekről, ill. a további feladatok/tevékenységek számba vétele, az erre vonatkozó rövid- és középtávú cselekvési terv kidolgozása.
 • Honlap-fejlesztés, közösségi oldalakon való megjelenés kialakítása és fenntartása, valamint a helyi sajtómegjelenések (szakmai tartalom, interjú, vélemény cikk stb.), az offline és online marketing, a médiakampány és a kapcsolódó kommunikációs tevékenységek folyamatos megvalósítása.
 • A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása (pl. a „D” típusú tájékoztató tábla kihelyezése a megvalósítási helyszínen, fotódokumentáció készítése a projekt tevékenységeiről, eseményeiről, a honlap/alhonlap, ill. a TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó szöveges és képi tartalommal).
 • A kötelező vállalások teljesítése, ill. a vállalt horizontális szempontok figyelembe vétele, elveinek betartása.
 • A projekttevékenységek befejezése.

 

Kötelező vállalások a projekt megvalósítása során

 

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” projekt szakmai tartalmának meghatározása, ill. a projekt megvalósítása kapcsán vállalja az alábbi elvárások figyelembe vételét:

 • a projekt szakmai tartalmának összeállítása és végrehajtása során együttműködik a GINOP-3.3.2-16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” c. projekt keretében működő „Digitális Jólét Koordinációs Központtal”
 • a projekt előrehaladása során a „Digitális Jólét Koordinációs Központ” felé meghatározott időközönként beszámol a projekt keretében végzett tevékenységeiről;
 • a projekt megvalósításának befejezésétől számított 2 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja a projekt keretében alkalmazott módszerek és elért eredmények nyilvános elérhetőségét (pl. honlapon vagy egyéb nyilvános felületen, továbbá a Digitális Jólét Koordinációs Központ tudásbázisának részeként).
 • a projekt megvalósításának befejezésétől számított 2 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett a projekt keretében létrehozott produktumokat (pl. adatbázis, honlap, közösségi profil stb.) fenntartja és üzemelteti;
 • legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor nyilatkozik az Irányító Hatóság felé, hogy a fenti kritériumoknak eleget tett, amelyet a GINOP-3.3.2-16 projekt keretében működő Digitális Jólét Koordinációs Központ visszaigazol.

 

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” projekt kapcsán vállalja a Felhívásban leírt esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokat az alábbiak szerint:

A) A projekt tervezése és megvalósítása során a projektben létrehozott eredmények megfelelnek az alábbi elvárásoknak:

 • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • megfelelő információhoz való hozzáférés
 • Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.

 

B) A projekt az alábbi 3 környezetvédelmi elvárás közül legalább egynek megfelel:

 • szelektív gyűjtés, szelektív hulladékkezelés biztosítása, komposztálás
 • szállítás, közlekedés és az általuk okozott terhelés csökkentése, közösségi, környezetbarát közlekedés arányának növelése
 • az energiafelhasználás csökkentése, energiahatékonyság javítása

 

Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány

 

Letölthető bemutató az online digitális ismeretekről PDF formátumban:

Bemutató - online digitális ismeretek (Digitális jólét) - GINOP-3.3.3-17-2017-00003 (LEO)

 

Letölthető kiadvány PDF formátumban:

Kiadvány - GINOP-3.3.3-17-2017-00003 (LEO)